АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛ 

"СТРАННОПРИЕМНИЦА"

Каним ви да се потопите в автентичната атмосфера на Габрово и Етнографски музей на открито „Етър”. Нека участието ви в настоящия архитектурен конкурс е повод да опознаете по-добре и да обикнете габровската природа, култура и хора, известни наравно с шегите, трудолюбието и предприемчивостта си.

 

Благодарни сме и разчитаме на вашата подкрепа за запазване и развитие на наследството ни чрез вашата лична и професионална ангажираност към настоящата задачата.

 

Добре дошли!

 

 

Таня Христова, Кмет на Община Габрово

Доц. д-р Светла Димитрова, Директор на Етнографски музей на открито „Етър”

 

ЗА КОНКУРСА

През последните няколко години в Габрово се наблюдава тенденция за привличане на професионалисти с международно образование, признание и опит. ЕМО „Етър”, като най-големия групов туристически обект в града и сред най-посещаваните в страната, също претърпява бурно развитие - обновява културния си календар, привлича в екипа си както опитни кадри, така и попълнения с нови идеи. Ръководството на музея разширява обхвата на включените тематични културни и научни събития и целеви групи. ЕМО „Етър” обновява цялостната си графична визия, като през 2017 г. се провежда и конкурс за нова визуална идентичност на Музея. Реставрирани и консервирани са много от недвижимите културни ценности.

 

В този контекст, преустройството на хотел „Странноприемница” като неразделна част от ЕМО „Етър” ще допринесе за обновяването и осъвременяването на комплекса. То дава възможност за подобряване на функционалните връзки в ЕМО „Етър”, оптимизиране на пространствата и допълване с нови функции, които едновременно да обогатят и популяризират работата на Музея. От друга страна, преустройството трябва да съхрани връзката с автентичната българска архитектура, умело съчетана в сградата на хотела с класически модернизъм. Преустроената сграда ще трябва да осигури пространства, подходящи за настоящите потребности и бъдещи намерения на Етнографския музей.

 

Участниците са поканени да представят функционално и архитектурно решение, както и концепция за интериор и прогнозна стойност на проектното предложение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

Етнографски музей на открито “Етър” и Община Габрово, с подкрепата на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България отправят покана за участие в архитектурен конкурс ХОТЕЛ КЪМ МУЗЕЙ ЕТЪР.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ

Основната цел на настоящия конкурс е експертен, прозрачен и мотивиран избор на най-подходящ за мотивите на конкурса идеен архитектурен проект за преустройство на хотел Странноприемница към Етнографски музей на открито „Етър”.

ФОРМАТ И ДОПУСТИМОСТ

Конкурсът се провежда като национален едноетапен анонимен архитектурен конкурс.

Допустимо е участие на архитекти с пълна проектантска правоспособност, удостоверена от Камара на архитектите в България или международен еквивалент, или на екипи с поне един архитект с пълна проектантска правоспособност, удостоверена по съответния начин.

 

СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност на инвестиционния проект е 2 млн. лв без ДДС, като стойността ще бъде конкретизирана на база на спечелилия конкурса идеен архитектурен проект.

Прогнозната стойност на проектантския хонорар по част „Архитектура“ за разработване на техническа и работната фаза на инвестиционния проект ще се съобрази с предвижданията на актуалната Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

 

За стойност на инвестиционния проект от 2 млн. лв без ДДС, прогнозната стойност на проектантския хонорар е 56 876 лв без ДДС.

 

НАГРАДИ

Конкурсът предвижда присъждането на общо три премии на отличените и класирани от журито проекти, както следва:

Първа награда – 10 000 лева и право на директно възлагане без предварително обявление на инвестиционния проект в работна фаза;

Втора награда – 4 000 лева;

Трета награда – 2 000 лева.

ГРАФИК

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ - 15 ЯНУАРИ 2018 / 17:00 GMT+2

ЖУРИРАНЕ И РЕЗУЛТАТИ - ЯНУАРИ 2018

ЖУРИ

Журирането на конкурса ще бъде проведено от представители на Възложителя, на националната и местна архитектурна колегия, експерт по културно наследство и съвременни проектанти с отношение и работа в Габрово и ЕМО „Етър”.

 

Седемчленният състав на журито е както следва:

 

 

арх. Христо Станкушев

проектант в архитектурно студио dontDIY и съавтор на преустройството на билетните каси на ЕМО „Етър”

арх. Делчо Делчев

Сдружение Трасформатори, съавтор на културната стратегия на Габрово;

Доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова – преподавател в катедра История и теория на архитектурата в УАСГ София и експерт по културно наследство

Доц. д–р арх. Йорданка Кандулкова

преподавател в катедра История и теория на архитектурата в УАСГ София и експерт по културно наследство

арх. Мария Хлебарова

Представител на Камара на архитектите в България, РК Габрово, автор на заданието за инвестиционен проект по преустройство на хотел "Странноприемница" и проектант в Арк Проект

арх. Мартин Христов

зам. Председател на Камарата на архитектите в България с ресор „Конкурси“, проектант в Е-арх Студио

Теодора Узунова

Представител ЕМО „Етър“

Детелин Цонев

юрист в ЕМО „Етър”

Станкушев
Станкушев
Делчев
Делчев
Кандулкова
Кандулкова
Хлебарова
Хлебарова
Христов
Христов
Узунова
Узунова
Цонев
Цонев

ХОТЕЛ КЪМ МУЗЕЙ „ЕТЪР”
Архитектурен конкурс за идеен проект за
преустройство на хотел „Странноприемница“
© Етнографски музей на открито „Етър”


Възложител на конкурса
Етнографски музей на открито „Етър”
www.etar.org


Организатори
Urbanistas.
www.urbanistas.eu

Дизайн
Постстудио
www.poststudio.bg


Фотографии
ABCDspace
www.facebook.com/abcdspace


Партньори
Камара на ар хитектите в България,
КАБ, www.kab.bg
Съюз на ар хитектите в България,
www.bularch.eu

ЕКИП


Община Габрово
Таня Христова, Кмет
Таня Стойкова, Главен архитект


ЕМО „Етър”
Доц д–р Светла Димитрова, Директор
Теодора Узунова,

Организатор работа с клиенти на хотел „Странноприемница”
Евгения Ангелова, Главен счетоводител
Бистра Димова, Завеждащ „Деловодство
и научен архив”

Детелин Цонев, юрист


Урбанистас
арх.Бойка Огнянова
урб.Мила Йолова
арх.Кремена Мускурова


Poststudio
Велина Стойкова


ABCDspace
арх.Цветомир Джерманов


Дрон
Христо Боев