АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛ 

"СТРАННОПРИЕМНИЦА"

Каним ви да се потопите в автентичната атмосфера на Габрово и Етнографски музей на открито „Етър”. Нека участието ви в настоящия архитектурен конкурс е повод да опознаете по-добре и да обикнете габровската природа, култура и хора, известни наравно с шегите, трудолюбието и предприемчивостта си.

 

Благодарни сме и разчитаме на вашата подкрепа за запазване и развитие на наследството ни чрез вашата лична и професионална ангажираност към настоящата задачата.

 

Добре дошли!

 

 

Таня Христова, Кмет на Община Габрово

Доц. д-р Светла Димитрова, Директор на Етнографски музей на открито „Етър”

 

ЗА КОНКУРСА

През последните няколко години в Габрово се наблюдава тенденция за привличане на професионалисти с международно образование, признание и опит. ЕМО „Етър”, като най-големия групов туристически обект в града и сред най-посещаваните в страната, също претърпява бурно развитие - обновява културния си календар, привлича в екипа си както опитни кадри, така и попълнения с нови идеи. Ръководството на музея разширява обхвата на включените тематични културни и научни събития и целеви групи. ЕМО „Етър” обновява цялостната си графична визия, като през 2017 г. се провежда и конкурс за нова визуална идентичност на Музея. Реставрирани и консервирани са много от недвижимите културни ценности.

 

В този контекст, преустройството на хотел „Странноприемница” като неразделна част от ЕМО „Етър” ще допринесе за обновяването и осъвременяването на комплекса. То дава възможност за подобряване на функционалните връзки в ЕМО „Етър”, оптимизиране на пространствата и допълване с нови функции, които едновременно да обогатят и популяризират работата на Музея. От друга страна, преустройството трябва да съхрани връзката с автентичната българска архитектура, умело съчетана в сградата на хотела с класически модернизъм. Преустроената сграда ще трябва да осигури пространства, подходящи за настоящите потребности и бъдещи намерения на Етнографския музей.

 

Участниците са поканени да представят функционално и архитектурно решение, както и концепция за интериор и прогнозна стойност на проектното предложение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

Етнографски музей на открито “Етър” и Община Габрово, с подкрепата на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България отправят покана за участие в архитектурен конкурс ХОТЕЛ КЪМ МУЗЕЙ ЕТЪР.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ

Основната цел на настоящия конкурс е експертен, прозрачен и мотивиран избор на най-подходящ за мотивите на конкурса идеен архитектурен проект за преустройство на хотел Странноприемница към Етнографски музей на открито „Етър”.

ФОРМАТ И ДОПУСТИМОСТ

Конкурсът се провежда като национален едноетапен анонимен архитектурен конкурс.

Допустимо е участие на архитекти с пълна проектантска правоспособност, удостоверена от Камара на архитектите в България или международен еквивалент, или на екипи с поне един архитект с пълна проектантска правоспособност, удостоверена по съответния начин.

 

СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност на инвестиционния проект е 2 млн. лв без ДДС, като стойността ще бъде конкретизирана на база на спечелилия конкурса идеен архитектурен проект.

Прогнозната стойност на проектантския хонорар по част „Архитектура“ за разработване на техническа и работната фаза на инвестиционния проект ще се съобрази с предвижданията на актуалната Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

 

За стойност на инвестиционния проект от 2 млн. лв без ДДС, прогнозната стойност на проектантския хонорар е 56 876 лв без ДДС.

 

НАГРАДИ

Конкурсът предвижда присъждането на общо три премии на отличените и класирани от журито проекти, както следва:

Първа награда – 10 000 лева и право на директно възлагане без предварително обявление на инвестиционния проект в работна фаза;

Втора награда – 4 000 лева;

Трета награда – 2 000 лева.

ГРАФИК

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ - 15 ЯНУАРИ 2018 / 17:00 GMT+2

ЖУРИРАНЕ И РЕЗУЛТАТИ - ЯНУАРИ 2018

ЖУРИ

Журирането на конкурса ще бъде проведено от представители на Възложителя, на националната и местна архитектурна колегия, експерт по културно наследство и съвременни проектанти с отношение и работа в Габрово и ЕМО „Етър”.

 

Седемчленният състав на журито е както следва:

 

 

арх. Христо Станкушев

проектант в архитектурно студио dontDIY и съавтор на преустройството на билетните каси на ЕМО „Етър”

арх. Делчо Делчев

Сдружение Трасформатори, съавтор на културната стратегия на Габрово;

Доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова – преподавател в катедра История и теория на архитектурата в УАСГ София и експерт по културно наследство

Доц. д–р арх. Йорданка Кандулкова

преподавател в катедра История и теория на архитектурата в УАСГ София и експерт по културно наследство

арх. Мария Хлебарова

Представител на Камара на архитектите в България, РК Габрово, автор на заданието за инвестиционен проект по преустройство на хотел "Странноприемница" и проектант в Арк Проект

арх. Мартин Христов

зам. Председател на Камарата на архитектите в България с ресор „Конкурси“, проектант в Е-арх Студио

Теодора Узунова

Представител ЕМО „Етър“

Детелин Цонев

юрист в ЕМО „Етър”

Станкушев
Станкушев
press to zoom
Делчев
Делчев
press to zoom
Кандулкова
Кандулкова
press to zoom
Хлебарова
Хлебарова
press to zoom
Христов
Христов
press to zoom
Узунова
Узунова
press to zoom
Цонев
Цонев
press to zoom

ХОТЕЛ КЪМ МУЗЕЙ „ЕТЪР”
Архитектурен конкурс за идеен проект за
преустройство на хотел „Странноприемница“
© Етнографски музей на открито „Етър”


Възложител на конкурса
Етнографски музей на открито „Етър”
www.etar.org


Организатори
Urbanistas.
www.urbanistas.eu

Дизайн
Постстудио
www.poststudio.bg


Фотографии
ABCDspace
www.facebook.com/abcdspace


Партньори
Камара на ар хитектите в България,
КАБ, www.kab.bg
Съюз на ар хитектите в България,
www.bularch.eu

ЕКИП


Община Габрово
Таня Христова, Кмет
Таня Стойкова, Главен архитект


ЕМО „Етър”
Доц д–р Светла Димитрова, Директор
Теодора Узунова,

Организатор работа с клиенти на хотел „Странноприемница”
Евгения Ангелова, Главен счетоводител
Бистра Димова, Завеждащ „Деловодство
и научен архив”

Детелин Цонев, юрист


Урбанистас
арх.Бойка Огнянова
урб.Мила Йолова
арх.Кремена Мускурова


Poststudio
Велина Стойкова


ABCDspace
арх.Цветомир Джерманов


Дрон
Христо Боев