Често задавани въпроси:

Помещение 161, обозначено като ОВК инсталации и се намира към пътя, можем ли да го преустройваме или поне част от него? Има ли инсталации, които трябва да запазим и къде точно се намират?


Моля приемете за всички помещения, посочени за задължително запазване в Приложение 3 - Заснемане, че се допуска изменение, доколкото не е накърнена основната функция на съответното помещение и се запазват най-общо местоположението и площта му.
В баните има по два щранга. Бихте ли ни казали, какви са те и дали ги ползвате? Единият има излаз към коридора, а другият е от страната на душа.


Вертикалните щрангове с външна ревизия са за водопроводи и канализация. Възложителят няма точна информация за функцията на другите съответстващи вертикални щрангове във всяка от баните, но вероятно става въпрос за въздуховоди.
Според условията на конкурса право на участие имат всички архитекти с пълна проектантска правоспособност /ппп/, или обединение, в което поне един от членовете е с ппп. В тази връзка, може ли участник да е юридическо лице с дейност проектиране, чийто управител е и работещ архитект?


Може участник да е юридическо лице с дейност проектиране, чийто управител е и работещ архитект. Под работещ архитект се има предвид, че той ще е част от екипа по проектирането в настоящия конкурс, а не само в качеството си на управител на юридическото лице.
Предложената проектна стойност трябва е за проектантския хонорар по всички части, които ще разработват работния проект? Tрябва ли да е обоснован според приложената методика и разбит по специалности/чч ?


Предложената проектна стойност трябва включва реализацията по всички части на работния проект и трябва да включва разбивка по основни пера на проекта – проектантски хонорари, труд, основни групи продукти и материали. Проектантският хонор следва да бъде остойностен според приложената методика на Камара на архитектите в България и разбит по специалности.
Отделно от него ли се предлага цена за изпълнението на проекта по проектно сметна документация /псд/, със стойност не по-висока от 3 000 000,00 лв.? Или това е максималната крайна обща сума, включваща проектиране, изпълнение и авторски надзор?


Посочената максимална стойност на проекта от 3 млн. лв. е финалната обща сума за реализация на проекта. Посочената методика за формиране на проектантския хонорар и цитираната примерна негова стойност за реализация в рамките на 2 млн. лв. включва само хонорара за част архитектура и само за техническа и работна фаза на проекта, без авторски надзор.
Комплекс "Етър" е включен в списъка с "обекти със статут на недвижими културни ценности / паметници на културата/ с категория "Национално значение" на територията на Област Габрово – като архитектурно-етнографски комплекс - обнародвано в дв бр.101/ 1971 г. Хотел "Страноприемница е част от комплекс "Етър". Значи ли, че и той в частност е недвижима културна ценност?


От съгласувателно писмо на НИНКН с изх. №33-НН-969 от 23.11.2016 става ясно, че хотел "Странноприемница" сам по себе си не притежава статут на недвижима културна ценност, но попада в границите на Архитектурно-етнографски комплекс Етъра. АЕК Етър представлява НКЦ с национално значение, като същият е включен в "Списък на единични паметници на изобразителното изкуство и архитектурно етнографски паметници на културата".
Ако отговорът на въпрос 6 е да, следва ли в екипа, разработващ работния проект да има лице /архитект/, което да е регистрирано в регистър на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство и проектите да се съгласуват с Министерство на културата по реда на ЗКН?
И отново във връзка с въпрос 5. - трябва ли да се съобразяваме с режима за опазване на НКЦ или може с мотивирана обосновка да се предложат промени в екстериора и интериора на сградата?


Във връзка с отговора на въпрос 4 и предвид, че настоящият архитектурен конкурс е за функционална и интериорна намеса в обекта, от участващите в архитектурния конкурс проектанти и/или членове на обединения не се изисква да включват архитект, регистриран в регистър на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство. Спечелилият конкурса проект, следва да бъде съгласуван с Министерство на културата по смисъла на чл.83, ал.1.б от Закона за културното наследство и след отразяване на коментари на членовете на журито и Възложителя.
Участниците в конкурса следва да се съобразят с режима на опазване на НКЦ като запазят спецификите, пропорциите и характерните за обекта на НКЦ материали, обемно-пространствени характеристики и силует. Въз основа на предписанията за безопасна експлоатация към Техническия паспорт на сградата не се допускат намеси като разбиване на отвори, пристрояване и други - моля вижте стр. 65 от заданието на конкурса и Приложение 5 към него.
Има ли специфични национални основания за изключване - раздел iii /основания за изключване/, т. Г /други основания за изключване.../ и ако "да", какви са те?


Не, няма специфични национални основания за изключване в посочения отдел.
Трябва ли да се попълва раздел iv /технически и професионални способности/, т. В, 1б) /проектирани обекти/ и ако "да" какво да разбираме референтен период - брой години и на какви критерии трябва да отговарят описаните обекти?


Моля консултирайте се с "Приложение 1 – Конкурсна програма" – в т. 8.2.2. б.е. задължителните за попълване данни за ЕЕДОП са изчерпателно описани.
Необходимо ли е на всеки етаж от блок "настаняване" да има стаи за камериерките /складове/? Можем ли да ги броим като част от заданието за блок "административен", където се изискват 3 помещения за камериерки/чистачки или трябва да са отделни помещения – няма изискване в заданието?


Трябва да бъде спазена наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория приета с пмс №217 от 17.08.2015 г., обн., дв,бр. 65 от25.08.2015 г. В заданието се изисква помещение за чистачки - 3 работни места.
Помещение 301 - трябва ли да се запази със сегашното си предназначение - "почивка администрация"?


Не е задължително – по преценка на проектанта.
Помещения 358, 359, 360, 361 и 362 трябва ли да се запазят за администрация хотел, както е в момента? И в някое от тях ли е кабинета на управителя на хотела - няма изискване в заданието за осигуряване на кабинет.


Заданието на конкурса не посочва изискване за запазване на конкретните помещения, доколкото новопредложените са с удобен достъп до рецепцията. Необходимо е осигуряването на 2 отделни помещения за посочените 2 работни места в администрацията на рецепцията както следва: кабинет на управителя и стая за почивка на админстратора на рецепция, тъй като работната му позиция е с денонощен режим.
Съществуващата мултимедийна зала - помещение 158, трябва ли да се запази или може да се включи към новопроектираната многофункционална зала?


Функцията и цялостното пространство на помещение 158 могат да бъдат променени по преценка на проектантите.
Помещение 133, което по настоящем е склад и задължително трябва да го запазим при преустройството, включено ли е като бройка и квадратура към изискуемите по задание 3 броя домакински складове или те са допълнително?


Помещение 133 не е включено в броя на изискуемите складове, т.е. следва да се предвиди допълнително.
В обзавеждането на помещенията, наречени апартаменти /в зоните на настаняване/, трябва ли да присъства кухненско пространство, оборудвано с работен плот, печка, хладилник, мивка?


По отношение на кухненските кътове в заданието е поставено единствено следното изискване: "Участниците следва да предложат обособяване на кухненски кът в минимум 4 от предложените стаи за целите на резидентно (средно и дългосрочно) настаня- ване и/или обособяване на общ кухненски кът с пряк достъп от минимум 4 стаи и осигурени хладилник, чешма, котлон, абсорбатор." (стр.76).

Според указанията на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и разв лечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията (ПМС № 217 от 17.08.2015 г., Обн. Д В. бр.65 от 25 Август 2015г), кухненски бокс и сътветно оборудване в хотелски апартаменти на хотели две звезди се изисква единствено за апартаментни (студийни) хотели, какъвто настоящият обект на конкурса не е.

Следователно предлагането на кухненски кът в апартаментите на хотела е по усмотрение и обосновка на участниците и не се изисква от заданието и действащата нормативна рамка.
В описания в заданието брой и тип стаи: Преустройство на базата за настаняване така, че да разполага с минимум 28 стаи, 2 апартамента и общо 61 легла (запазване и/или преустройство на съществуващите) както следва:
• 5 единични стаи, от които 1 с тераса
• 7 двойни стаи с тераси
• 12 двойни стаи без тераси
• 2 тройни стаи с тераси
• 2 четворни стаи без тераси
• 2 апартамента
включени ли са като брой стаите за резиденти?


В заданието на конкурса няма отделни изисквания за брой на стаи за резиденции и такива за нормално хотелско отдаване. В този смисъл – да, възможни стаи за отдаване за резиденции са включени в тази бройка. Изискване за стаите за резидентно настаняване е посочено на стр.76 от заданието на конкурса: "Участниците следва да предложат обособяване на кухненски кът в минимум 4 от предложените стаи за целите на резидентно (средно и дългосрочно) настаняване и/или обособяване на общ кухненски кът с пряк достъп от минимум 4 стаи и осигурени хладилник, чешма, котлон, абсорбатор.
Проблем ли би представлявало пробиването на отвор на подходящо от конструктивна гледна точка място с оглед на осигуряването на вертикална комуникация /асансьор/,разбира се, като се предвиди укрепване? Подобна намеса в конструкцията на сградата би ли предизвикала необходимост цялата конструкция да се приведе в съответствие със действащите към момента строителни норми и изисквания?


При предвидено съответно укрепване няма пречка да се предложи пробив в съществуващата конструкция.
На таблата трябва ли да поставяме антетки с името на колектива или не?


Не, на таблата е трябва да присъстват никакви идентификационни текстове или отличителни знаци, лога и т.н.
Трябва ли таблата да са отделно опаковани в основния пакет?


Не, не е задължително таблата да са опаковани отделно в основния пакет.
Как да подам "анонимно" основния пощенски пакет на куриер за доставка до адрес при положение, че при изпращане се искат данните на изпращача т.е. какви надписи да съдържа основния пакет?


Основният пощески пакет се надписва с името и адреса на участника по обичайния пощенск ред. След входиране на документите в ЕМО Етър Техническата комисия по конкурса осигурява анонимността като поставя уникален идентификационен номер на всеки проект.