Обявяване на конкурсаЕтнографски музей на открито “Етър” и Община Габрово, с подкрепата на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България отправят покана за участие в национален едноетапен анонимен архитектурен конкурс ХОТЕЛ КЪМ МУЗЕЙ ЕТЪР.


Основната цел на конкурса е експертен, прозрачен и мотивиран избор на идеен архитектурен проект за преустройство на хотел “Странноприемница”, част от най-посещавания групов туристически обект в България.ЗА КОНКУРСА

През последните няколко години в Габрово се наблюдава тенденция за привличане на професионалисти с международно образование, признание и опит. ЕМО „Етър”, като най-големия групов туристически обект в града и сред най-посещаваните в страната, също претърпява бурно развитие - обновява културния си календар, привлича в екипа си както опитни кадри, така и попълнения с нови идеи. Ръководството на музея разширява обхвата на включените тематични културни и научни събития и целеви групи. ЕМО „Етър” обновява цялостната си графична визия, като през 2017 г. се провежда и конкурс за нова визуална идентичност на Музея. Реставрирани и консервирани са много от недвижимите културни ценности.


В този контекст, преустройството на хотел „Странноприемница” като неразделна част от ЕМО „Етър” ще допринесе за обновяването и осъвременяването на комплекса. То дава възможност за подобряване на функционалните връзки в ЕМО „Етър”, оптимизиране на пространствата и допълване с нови функции, които едновременно да обогатят и популяризират работата на Музея. От друга страна, преустройството трябва да съхрани връзката с автентичната българска архитектура, умело съчетана в сградата на хотела с класически модернизъм. Преустроената сграда ще трябва да осигури пространства, подходящи за настоящите потребности и бъдещи намерения на Етнографския музей.


Участниците са поканени да представят функционално и архитектурно решение, както и концепция за интериор и прогнозна стойност на проектното предложение. За участие се допускат архитекти с пълна проектантска правоспособност, както и екипи с поне един проектант с такава. Допуска се участие от чуждестранни участници при подадена документация на български език.


ГРАФИК - Срок за предаване на проектите – 15 януари 2018 г. - Журиране и обявяване на победителите – януари 2018 г. - Договаряне и възлагане на работен проект – февруари 2018 г.


НАГРАДИ Предвиденият награден фонд на конкурса е 16 000 лв., разпределени както следва:

- Първа награда – 10 000 лева и право на директно възлагане без предварително обявление на инвестиционния проект в работна фаза; - Втора награда – 4 000 лева; - Трета награда – 2 000 лева.


Прогнозната стойност на инвестиционния проект е 2 млн. лв, като стойността ще бъде конкретизирана на база на спечелилия конкурса идеен архитектурен проект. Проектантският хонорар при възлагане на победителя ще се съобрази с актуалната методика за възнагражденията за проектантски услуги на КАБ.


ЖУРИ

Членовете на журито са експерти в своята област с обществено доверие и отношение към Габрово и Етър:

- арх. Христо Станкушев, dontDIY и съавтор на преустройството на билетните каси на ЕМО „Етър”;

- арх. Делчо Делчев – Сдружение Трасформатори, съавтор на културната стратегия на Габрово;

- доц. д–р арх. Йорданка Кандулкова – преподавател в катедра История и теория на архитектурата в УАСГ София и експерт по културно наследство;

- арх. Мария Хлебарова – КАБ Габрово, автор на заданието за инвестиционен проект по преустройство на хотел Странноприемница и проектант в Арк Проект;

- арх. Мартин Христов – зам. председател на Камарата на архитектите в България с ресор „Конкурси“, проектант в Е–арх Студио;

- Теодора Узунова – Представител ЕМО „Етър“

- Детелин Цонев – юрист в ЕМО „Етър”.ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТА Участниците в конкурса са поканени на посещение на обекта на 18 ноември, събота, с начало от 14:00 във фоайето на хотел Странноприемница. Посещението е с предварително записване на адрес info@urbanistas.eu.


Очакваме ви!